Sato Shoji (Oku no Hosomichi)

Basho Matsuo | The Narrow Road to the Deep (Oku no Hosomichi)

Chapter : Sato Shoji (佐藤庄司が旧跡)

Date : 2nd May

The Related place on map : [Iou-ji Temple] 医王寺

Haiku :

笈も太刀も 五月にかざれ 帋幟

Oimo Tachimo Satsukinikazare Kaminobori


Previous Chapter | Next Chapter

 

Map / Print

 

Related Spot


One Response to “Sato Shoji (Oku no Hosomichi)”

  1. […] Previous Chapter | Next Chapter   […]