Addition5-Katakura(Fugaku36)

Addtional No.5

Title : The tea plantation of Katakura in the Suruga province (Sunshu Katakura Chaen no Fuji /駿州片倉茶園の不二)

Related place on map : Tokura area in Shizuoka

The tea plantation of Katakura in the Suruga province

 

Map / Print

 

Related Spot


One Response to “Addition5-Katakura(Fugaku36)”